คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้นท์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3