คำอธิบายรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2550) /

ผู้แต่ง
มานิตย์ จุมปา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
342.593 ม453ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : วี.พริ้นท์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3
Physical description
634 หน้า