ริมฝั่งโขงพระพุทธศาสนาล้านช้าง /

Corporate Author
มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย บัณฑิตวิทยาลัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ์, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1