แหล่งบริการสารสนเทศทางสังคมศาสตร์ /

ผู้แต่ง
มัลลิกา นาถเสวี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โอ.เอส.พริ้นติ้ง, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2