เรียนภาษาอังกฤษจากวัฒนธรรมไทย = Learning English with Thai Culture /

ผู้แต่ง
จันทร์ทรงกลด คชเสนี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2