ภาษาเวียดนามเพื่อการสื่อสาร = Vietnamese for Communication /

ผู้แต่ง
มนธิรา ราโท
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2