จิตวิทยาทั่วไป = General Psychology /

ผู้แต่ง
จิราภรณ์ ตั้งกิตติภาภรณ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1