Power Point สำหรับครู /

ผู้แต่ง
เนาวนิตย์ สงคราม
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2