การวางแผนและประเมินผลโครงการแบบมุ่งเน้นผลงานในภาครัฐ /

ผู้แต่ง
วัฒนา วงศ์เกียรติรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2