เศรษฐศาสตร์การจัดการและกลยุทธ์ทางธุรกิจ = Managerial Economics and Business Strategy /

ผู้แต่ง
พฤทธ์สรรค์ สุทธิไชยเมธี
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ซีเอ็ดยูเคชั่น, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1