การเรียนรู้วิธีดำเนินธุรกิจ นำเข้า-ส่งออกครบวงจร /

ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3