โลกาภิวัตน์ บรรษัทข้ามชาติ บรรษัทภิบาลและความรับผิดชอบต่อสังคมของบรรษัท = Globalisation, Multi-national Corporations, Corporate Governance and Corporate Social Responsibility /

ผู้แต่ง
เอก ตั้งทรัพย์วัฒนา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2