ปรีชาญาณสยาม /

ผู้แต่ง
สุมน อมรวิวัฒน์
Corporate Author
ไพฑูรย์ สินลารัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1