พจนานุกรมศัพท์การวิจัยและสถิติ = Dictionary of research and statistics /

ผู้แต่ง
ศุภกิจ วงศ์วิวัฒนนุกิจ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ด่านสุทธาการพิมพ์, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3