พจนานุกรม คำอธิบายศัพท์ อังกฤษ-ไทยสำหรับการจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ /

ผู้แต่ง
แสงจันทร์ กันตะบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1