อารยธรรมสมัยโบราณ-สมัยกลาง /

Corporate Author
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2540
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7