ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาชุมชนของสถานีวิทยุชุมชน เทศบาลเมืองปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Opinion Towards Community Of Community Radio Station, Pakphanang Municipality, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
ศศิธร เรืองรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1