ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติงานตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรบริหารส่วนตำบลแก้งสนามนาง อำเภอแก้งสนามนาง จังหวัดนครราชสีมา / People's Opinion Tow Ards Duty Performance in Accordace with Authority and Function of Tambol Kaeng Sanam Nang Administration Organization, Kaeng Sanam Nang District, Nakhon Ratchasima Province /

ผู้แต่ง
อุทัยเรือง วิไลแก้ว
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554