ผลกระทบของปัญหาแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมืองตามทัศนะของประชาชนในเขตเทศบาลตำบลอมก๋อย อำเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ = The Effect Of Alien Laborer's Illegal City-Entry According To People's Attitude In Om Koi Sub-district Municipality, Om Koi District, Chiaang Mai Province /

ผู้แต่ง
วัชรมน ต้นรักษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1