การนำหลักจริยธรรมมาใช้ในการบริหารของผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น : ศึกษาเฉพาะกรณี ตำบลโคกสะอาด อำเภอเขียว จังหวัดชัยภูมิ = The Application of Ethics Principl on Admintration of Administrators in Local Application of Local Amintration Organization : A Case study of Khok Sa-At sub-District, Phukhieo District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
สุวันนา ทองกัลยา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554