ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานของเทศบาล ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช = The People's Satisfation in Tambol Lansaka Municipaliy Adminstration, Lansaka District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
สมชาย เจนพิทักษ์สมบัติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553