พฤติกรรมทางการเมืองของกำนันผู้ใหญ่บ้านในเขตอำเภอเมืองเลย จังหวัดเลย = Political Behavior of Village Headmen and Kammans in Mueang District, Loei Province /

ผู้แต่ง
ชาญณรงค์ แสนพล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554