การให้บริการสินเชื่อแก่สมาชิกสหกรณ์ : ศึกษาเฉพาะกรณี สหกรณ์การเกษตร วังสะพุง จำกัด อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย = Credit Services For Co-Operative Members : A Case Study Of Wangsaphung Agricultural Co-Operative, Wangsaphung District, Loei Province /

ผู้แต่ง
ธินันตา นามวงษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554