ความพึงพอใจของบุคลากร ที่มีต่อการปฏิบัติงานในองค์การบริหารส่วนจังหวัดมหาสารคาม = Personnel's Satisfaction Toward Duty Performance In Mahasarakham Administration Organization /

ผู้แต่ง
ปวรปรัช อาตพงศ์ษา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1