ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลเมืองสตูล ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล = The Satisfaction Of Work Performance Of The Staff In Muesang Satul Municipality, Phiman Sub-District, Muesang District, Satul Province /

ผู้แต่ง
ภิญโญ ศรีเอียด
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1