ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมอาชีพขององค์กรบริหารส่วนตำบลนาหว้า อำเภอนาหว้า จังหวัดนครพนม = People's Satisfaction toward Occupational Promotions of Na Wa Administration Organization, Na Wa District, Nakhon Phanom Province /

ผู้แต่ง
วิรัญญา วงศรีชู
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553