ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จขององค์การบริหารส่วนจังหวัดเลย = Factors Effecting To The Success Of Loei Provincial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
พัทธวรรณ ไชยสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1