ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการนำหลักธรรมาภิบาล ไปใช้ในการปฏิบัติงานขององค์กรการบริหารส่วนตำบล อำเภอช้างกลาง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The People's Opinion Towards Application of Good Governance in Work Performance of Sub-District Administration Organization, Changklang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
วรรดี ภู่พงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554