การนำหลักอิทธิบาท 4 ไปใช้ในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจภูธร นครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช = Factors Effecting To The Success Of Loei Provincial Administrative Organization /

ผู้แต่ง
มงคล ปรีชา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1