ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการงานทะเบียนราษฏร ของสำนักทะเบียนท้องถิ่นเทศบาลเมืองชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Service Efficiency In House Registration Of Mueang Chumphae Municipality, Chumphae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
ณัฐพล ชาติชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1