การมีส่วนร่วมของประชาชนที่มีต่อการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลห้วงยาง อำเภอคอนสาร จังหวัดชัยภูมิ = People's Participation in Tombon Huayyang Administration Organization, Khonsan District, Chaiyaphum Province /

ผู้แต่ง
ธนวรรธน์ ตรีศูนย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554