ความพึงพอใจของบุคลากรสำนักงานศาลปกครองสงขลาที่มีต่อการบริหารงานด้านทรัพยากรมนุษย์ = Officers' Satisfaction in Songkhla Administrative Court Towards Human Resources Administration /

ผู้แต่ง
เจษฎา วิริโย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553