ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร : ศึกษาเฉพาะกรณีตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ = People's Satisfaction With The Performance Of The Traffic Police : A case Study Of Hai Ya Sub-District, Mueang Chiang Mai District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
วิทยา ศิริรัตน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1