ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการเลือกตั้งนายกองค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณีผู้ใช้สิทธิเลือกตั้ง ตำบลดอนประดู่ อำเภอปากพะยูน จังหวัดพัทลุง = The People's Satisfation in Tambol Administrative Organizaton's Mayor Election : A Case Study of Tombon Donpradoo, Pakphayoon District, Phathalung Province /

ผู้แต่ง
ธนภัทร เพชรขวัญ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552