คุณภาพชีวิตของข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรชุมแพ อำเภอชุมแพ จังหวัดขอนแก่น = Life Quality Of The Warrant Police Of Chumphae Provincial Police Station, Chumphae District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
อัมพร จักษุทิพย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1