ความพึงพอใจของประชาชนในการให้บริการด้านการเงินการบัญชี : ศึกษาเฉพาะกรณีองค์การบริหารส่วนตำบลศรีฐาน อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร = Resident's Satisfaction Toward Rendering Services Of Treasurers And Accountants Of Tambon Sri Than Administration Organization Pa Tiu District, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
สุทธเมธ พลชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1