ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ในการป้องกัน และปราบปรามอาชญากรรมของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธร อำเภอห้วยทับทัน จังหวัดศรีสะเกษ = People's Opinion on Police Officers' Duty Performance for Crime Prevention and Suppression District, Si Saket Province at Huai Thap Than Police Station, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
รัฐณัฐธีร์ คงธนจารุเลิศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554