ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการป้องกันสาธารณภัย ของเทศบาลตำบลเมืองคง อำเภอเมืองราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ = People's Satisfaction Towards Natural Disaster Prevention Of Tambon Mueang Khong Municipality, Rasi Salai District, Si Saket Province /

ผู้แต่ง
วิบูลย์ศักดิ์ สีหบุตร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1