แรงจูงใจที่มีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยของอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน เทศบาลเมืองร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด = Motivation In Duty Performance Of Civil Volunteers For Disaster Prevention And Mitigation, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
ประยูร ลาศรีทัศน์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1