ความคาดหวังของประชาชนที่มีผลต่อบทบาทของนายกเทศมนตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น = Expectation of People Towards Role of Mayor : A Case Study Nong Rua Sub-District, Nong Rua District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
สาคร หล่าเพ็ชร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.8 ส628ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
Physical description
(ก-ฏ) 148 หน้า ; 30 ซม.