ความคาดหวังของประชาชนที่มีผลต่อบทบาทของนายกเทศมนตรี : ศึกษาเฉพาะกรณีเทศบาลตำบลหนองเรือ อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น = Expectation of People Towards Role of Mayor : A Case Study Nong Rua Sub-District, Nong Rua District, Khon Kaen Province /

ผู้แต่ง
สาคร หล่าเพ็ชร
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553