ความสัมพันธ์ระหว่างกำนัน ผู้ใหญ่บ้านกับสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลตาลเดี่ยว อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี = The Attitude OIf Citizens Towards Relationship Between Subdistrict And Village Headman And The Members Of Tambol Tan Diao A Dminstration Organization, Kaeng Khoi District, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
พัทรนันต์ ศรีนาค
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1