ความคิดเห็นของคู่ความที่มีต่อการระงับข้อพิพาทด้วยวิธีไกล่เกลี่ย ข้อพิพาทของศาลจังหวัดเลย = Opinions of Litigants in Lawsuit Suppression by Compromising Dispute of Province Court /

ผู้แต่ง
รุจิรา ผางสง่า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553