ความพึงพอใจของประชาชนผู้รับบริการที่มีต่อแผนผู้ป่วยใน โรงพยาบาลเลย = People's Satisfaction Toward the Services of Inpatient Department, Loei Hospital /

ผู้แต่ง
สมปอง แสงสุวรรณ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553