การมีส่วนร่วมทางการเมืองท้องถิ่นของสตรี ในเขตเทศบาลตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ = Women's Local Political Participation in the Jurisdiction of Mae Poo Kha Municipaliy, San Kamphaeng District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
กรกมล กาวิชัย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2554