ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเจ้าหน้าที่ตำรวจ : ศึกษาเฉพาะกรณีสถานีตำรวจภูธรเกษตรวิสัย = Citizens' Opinions on the Police's Services : A Case Study of Kaset Wisai Police Station, Kaset Wisai District, Roi-Et Povince /

ผู้แต่ง
เจริญยศ โนบรรเทา
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552