ความพึงพอใจในการปฏิบัติงานของข้าราชการตำรวจกองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด = Police Officers' Satisfaction Toward Duty Performance at Roi Et Commanding Division of Roi Et Police Station /

ผู้แต่ง
ภิญโญ วรรณยศ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553