ปัจจัยที่มีผลต่อการรับรู้ทางการเมืองข้าราชการตำรวจชั้นประทวน สถานีตำรวจภูธรเมืองร้อยเอ็ด = Factors Resulting In Political Acceptance Of Non-Commissioned Police Officers At Roi Et Police Stayion /

ผู้แต่ง
อุทัย ทุมสิทธิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1