ความพึงพอใจที่มีต่อการบริหารจัดการโครงสร้างพื้นฐานของประชาคมองค์การบริหารส่วนตำบลแสนสุข อำเภอพนมไพร จังหวัดร้อยเอ็ด = Cammunities' Satisfaction Toward Infrastructure Management of Tambon Saen Sukh Administration Organization, Pharnom Phrai District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วรินทร เปลือยหนองแข้
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553