ปัจจัยที่มีผลต่อความสำเร็จของโครงการพัฒนาสถานีตำรวจเพื่อประชาชน (โรงพักเพื่อประชาชน) สังกัดตำรวจภูธรจังหวัดศรีสะเกษ = Factors Exerting Accomplishment of Police Station Development Project for People Attached to Si Sa Ket Police Station /

ผู้แต่ง
สุพล จิตร์พิมาย
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553