ขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานของพนักงานส่วนตำบลและลูกจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ในเขตอำเภอธวัชบุรี จังหวัดร้อยเอ็ด = Morale and Incentives Of Officials And Empoloyees In Duty Performance At Tambon Administration Organizations In Thawat Buri DistRict, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
วารี ศิริจักรหงษ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1