ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด ตำรวจภูธร จังหวัดศรีสะเกษ = People's Satisfaction Toward Duty Performance On Narcotic Preventon And Suppression Of Operation Center For Narcotic Monitor, Si Sa Kat Police Station /

ผู้แต่ง
มาลี อุปสุข
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1